Affärsbesök

North Sweden Cleantech arrangerar sk ”technical and business visits” till internationella delegationer med investerare, företag, forskare, politiker och organisationer som vill besöka kompetenta företag och specifika objekt i Västerbotten och Örnsköldsvik. Vi kan skräddarsy ett besöksprogram för att passa era behov.

Kommun/ Umeå

Dåva kraftvärmeverk

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker produktionen på ett sätt som är skonsamt för klimatet och som minimerar utsläppen genom mycket avancerade filtreringssystem. Dåva kraftvärmeverk är belägen på Dåvamyrans industriell deponi, ca 9 km nordöst från centrala Umeå. Ägaren av anläggningen är det kommunala bolaget Umeå Energi.

Kommun/ Örnsköldsvik

Hållbart resande i Örnsköldsvik kommun

Örnsköldsviks kommun prioritetar arbetet med hållbart resande och målsättningen är belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik, t.ex. att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla genom samåkning, alternativt åka med kollektivtrafik som tåg eller buss. Eller det bästa av allt att inte åka överhuvudtaget utan istället använda sig av webb eller telefon möten i de fall det är möjligt. Kommunens nya cykelplan och parkeringsstrategi visar på det långsiktiga jobb som utförs inom hållbart resande.

Kommun/ Umeå

Smart City - Universitetsstaden i Umeå

För att utveckla Universitetsstaden till en Smart City samarbetar Umeå med flera partners runt om i Europa, särskilt med Rotterdam och Glasgow, som är Umeås partnerstäder i projektet RUGGEDISED. En smart stad karaktäriseras av att den är digital och energieffektiv. De tekniska systemen måste anslutas och interageras med varandra, men även stadens företag, organisationer och dess befolkning behöver ansluta sig och interagera med varandra.

Kommun/ Örnsköldsvik

Tecomatic - vattenrening

Tecomatic projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten samt avloppsvatten. Tecomatic har t.ex. en helt unik lösning med sina skärmbassänger som ersätter de konventionella lösningarna som finns på marknaden för att rena dagvatten så som grävda/schaktade dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Dagvattenrening med Tecomatics skärmbassänger kräver ingen mark och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor & i befintlig kajkant. Lösningen bygger på Tecomatics beprövade flytväggar som leder vattnet genom en naturlig reningsprocess. Tecomatic erbjuder även marknaden luftare som kan syresätta dammar och andra vattenmassor samt projektering och detaljplanering av projekt inom dagvatten, lakvatten och sjörestaurering.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt