Trädbränslenätverket – norra Sverige

Kraftfulla investeringar inom pappers- och massaindustrin, strukturomvandlingar och konjunkturcykler för sågverken, nya biobränslesortiment som blir aktuella i och med den gröna omställningen. Det är exempel på händelser som ger en trädbränslemarknad i förändring. En marknad i förändring skapar ett behov för marknadens aktörer att nå förståelse och samsyn över hur de nya förutsättningarna bäst ska hanteras. Som ett led i detta har ett nätverk initieras, Trädbränslenätverk - norra Sverige, som behandlar de behov och utmaningar som branschen står inför.

Trädbränslenätverket är ett nätverk som hanterar skogsindustrin och skogsbrukets biprodukter i norra Sverige. Nätverket riktar sig till företrädare för aktörer med verksamhet inom området trädbränslen, vilka därigenom ges möjlighet till ny kunskap, erfarenhetsutbyte och kontakter för fortsatta gemensamma insatser.

Syftet med nätverket är att:

  • Tillhandahålla en mötesplats för marknadens aktörer där erfarenheter kan utbytas.
  • Skapa ett bättre underlag för strategisk planering för såväl köpare som säljare på marknaden.
  • Gemensamt identifiera flaskhalsar och kunskapsluckor som behöver fyllas.
  • Skapa ett ökat intresse för att öka värdet på skogsindustrins biprodukter.

De centrala målgrupperna för nätverket är köpare och säljare av trädbränslen i de fyra nordligaste länen, intressenter som arbetar med att öka värdet på skogsindustrins biprodukter samt entreprenörer som tillhandahåller logistiktjänster.

Trädbränslenätverk - norra Sverige arrangerar återkommande nätverksträffar för sina deltagare och drivs av North Sweden Cleantech, BioFuel Region och Piteå Science Park. 

Klicka här för att läsa mer om BioFuel Region!

Klicka här för att läsa mer om Piteå Science Park!

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt