Våra projekt

Vi är övertygade om att grön teknik, ren energi och hållbara lösningar är viktiga komponenter för att uppnå de globala målen. Vi är också övertygade om att lönsamt och hållbart går hand i hand. Därför driver vi ett antal projekt som ska leda till renare tillväxt genom samarbete, nya innovationer och export av hållbara lösningar.

North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats

North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta innovationsplats har som mål att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer inom cleantechområdet i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.

Projektet kommer att genomföras till nytta för och i nära samarbete med näringslivet i regionen. Projektet pågår mellan 2019-2022 och finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ägare av projektet är Kompetensspridning i Umeå som koordinerar projektet och projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan fem organisationer - Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå Science City, Uminova Innovation, Arctic Business Incubator och RISE Processum - med stöd av ett partnerskap bestående av Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik kommuner, de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden och Umeå Kommunföretag och Region Västerbotten, som har tillgångar, kompetens och resurser som skapar en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantechområdet.

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten. 

Projektets fokus ligger på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och satsningar som förbereds, planeras och genomförs i regionen.

Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK, Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Kosek. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

 

Läs mer om vårt samarbete här

Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka internationell spridning. Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. En gemensam process ska tas fram i syfte att underlätta för svenska företag att exportera sina lösningar och därmed bidra till att lösa urbana utmaningar runtom i världen.

Smart City Sweden koordineras av Energimyndigheten. Export- och investeringsplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i nära samarbete med regionala affärsfrämjande organisationer och privata företag. Satsningen inkluderar också åtta stycken myndigheter vilka bistår med expertis inom sina respektive områden. De myndigheterna är Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova samt Business Sweden.

Plattformen drivs genom sex regionala noder från Umeå i norr till Malmö i söder där ambitionen är att visa upp det bästa i regionerna. De sex noderna är Region Norr – North Sweden Cleantech, Region Mitt – Dalarna Science Park, Region Öst – IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Väst – Business Region Göteborg, Region Sydöst- Cleantech Östergötland, Region Syd – Sustainable Business Hub.

Smart City Sweden pågår mellan 2018–2021 och finansieras av regeringen.

Tidigare projekt: Xport

Xport är en exportplattform för små- och medelstora företag i Sverige där plattformen stöttar, stärker eller startar satsningar för export. Fokus ligger på företag inom digitalisering- och mobilitet med tydlig energirelevans. Primära målmarknader är Norden, Europa, USA, Indien, Kina och Singapore.

Xport finansieras av Energimyndigheten och drivs av Sustainable Innovation. Samarbetspartners är North Sweden Cleantech, Industrikommunerna i Sverige och Energikontoren Sverige. Xport söker relevanta företag som kan bidra till att bygga svenska exportframgångar med energianknytning inom Digitalisering & Mobilitet.

Tidigare projekt: Cleaner Growth - satsning på cleantech i norr

Cleaner Growth var ett regionalt projekt med målen att öka antalet innovationer samt exportera fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans från Västerbottens län och Örnsköldsvik. Stort fokus låg på att attrahera aktörer från internationella marknader för att öka exporten av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Cleaner Growth pågick mellan 2016–2018 och finansierades till 50 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer var Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, Processum och Region Västerbotten.

Projektet var uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och ägdes av Uminova Innovation som också koordinerade delprojektet Kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator. Kompetensspridning i Umeå koordinerade delprojektet Internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Kontakt

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt