Kommun/ Örnsköldsvik

RISE, termokemisk förbehandling

Testbädden Termokemisk förbehandling kan användas till att sönderdela biomassa för att lättare kunna komma åt/frilägga önskvärda strukturer/molekyler inom biomassan. Exempelvis kan testbädden sönderdela cellulosa från hemi och lignin i flis för att kunna komma åt sockermolekylerna i cellulosan.

Testbädden består av en reaktor och ett expansionskärl. Reaktorn har en volym på 40 liter och tål ett tryck på ungefär 30 bar, en max temperatur på 225°C och ett brett pH-område. Flera olika typer av biomassa kan behandlas i reaktorn med direkt högtrycks ånga. Reaktorn är utrustad med en mantel som kan användas vid uppvärmning av reaktorn. Vid tömning av reaktorn skapas en ångexplosion av materialet på grund av tryckskillnaden mellan reaktorn och expansionskärlet som öppnar upp biomassastrukturen och gör biomassapolymererna mer tillgänglig för efterföljande processer.

Testbädden är utrustad så det finns möjlighet att göra förbehandlingar med tillsats av svaveldioxid (SO2). Ett värde med piloten är att man kan testa ett material i en större skala och i en mera industrinära/verkligt sammanhang jämfört med i en labbskala.

Beroende på vad som ska uppnås kan nästa steg vara till exempel enzymatisk hydrolys i en av RISE bioreaktorer. Om en avvattnad produkt önskas, kan den förbehandlade massan avvattnas i någon av befintliga filterpressar eller skruvpressar hos RISE för vidare behandling i andra processteg.

Klicka här för att läsa mer om pilotparken för industriell bioteknik!

Klicka här för att få en överblick av RISE:s test och demo, OBS på engelska!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt