Kluster och nätverk

Här kan du söka efter kluster inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Med hjälp av sökfiltret kan du hitta kluster som intresserar dig.

Nätverket Vindkraft i norr

Nätverket Vindkraft i norr ska utgöra den naturliga samlingsplatsen för företag inom vindkraftsindustrin i norra Sverige. Nätverket har den bredd och det djup som gör att företagen vill vara med i det och ta del i dess erbjudanden. Det är det forum där företagen samlas, utbyter erfarenheter och där affärsmöjligheter ska stå i fokus. Nätverket ska bereda väg mot nya marknader, regionalt, nationellt och internationellt. Ledord är affärsnytta, samverkan, innovation.

Trädbränslenätverket – norra Sverige

Kraftfulla investeringar inom pappers- och massaindustrin, strukturomvandlingar och konjunkturcykler för sågverken, nya biobränslesortiment som blir aktuella i och med den gröna omställningen. Det är exempel på händelser som ger en trädbränslemarknad i förändring. En marknad i förändring skapar ett behov för marknadens aktörer att nå förståelse och samsyn över hur de nya förutsättningarna bäst ska hanteras. Som ett led i detta har ett nätverk initieras, Trädbränslenätverk - norra Sverige, som behandlar de behov och utmaningar som branschen står inför.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt