C-Greens revolutionerande lösning - en vinst för ekonomin och miljön

C-Greens innovativa lösning OxyPower HTC som omvandlar stora mängder blöta restprodukter till ett energirikt material, har gjort företaget på bara fem år har gått från idé till den första industriella anläggningen hos Stora Enso i Finland.

- Potentialen är enorm, bara i Sverige finns det utrymme för över 50 anläggningar och i Europa över 2 000 anläggninar, säger Peter Axegård, teknikchef (CTO) på C-Green.

För fem år sedan utvecklade grundarna Erik Odén, Fredrik Lundqvist och Fredrik Öhman från Örnsköldsvik en idé som bygger på att omvandla blöta restprodukter från exempelvis massa- och pappersindustrin till ett högenergirikt material. Tekniken som används är hydrotermisk karbonicering (HTC) i kombination med våtoxidation, där biobränsle skapas från förnybart restmaterial - en mycket miljöanpassad process som inte behöver värmetillförsel. I processen matas det blöta materialet in i en tryckkokare som håller 200 grader och då sker en gradvis förkolning av de organiska ämnena i slammet som bildar en slurry av partiklar. Denna slurry avvattnas sedan till en torrhalt på cirka 60 procent. Det avvattnade materialet kallas HTC biokol och luktar rostat kaffe. HTC biokol är anrikat på fosfor och kan användas som bränsle eller jordförbättringsmedel.

En pilotanläggning stod klar 2017 på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik i samarbete med RISE Processum - i regionen finns både rätt kompetens och den infrastruktur som behövs. Kort därefter fick Stora Enso upp ögonen för tekniken och valde att satsa på den första anläggningen vid flutingfabriken i Heinola, norr om Helsingfors. Den slutliga driftsättningen pågår nu under sista kvartalet 2020. Anläggningen kommer att producera över 2 500 ton förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande minst 2 500 ton CO2eq.

- Stora Enso ska använda HTC-produkten i en energipanna som producerar el till bruket och fjärrvärme till tätorten. På så sätt ersätter man fossila bränslen med biobränsle. Det här sker i stor skala och det känns bra att Stora Enso ser potentialen i vår lösning, säger Peter Axegård.

C-Greens OxyPower HTC-process kan omvandla flera sorters blöta restprodukter till HTC biokol, det kan handla om allt från slam från kommunala och industriella reningsverk till rötrester från biogasproduktion.

Slam har varit ett svårlöst problem som industrin, jordbruket och kommunala reningsverk får som en biprodukt från rening av vatten. Slam består normalt av 70-80 procent vatten, luktar ofta illa och kan även innehålla patogener och miljöskadliga ämnen. Detta är påtagliga utmaningar som löses med C-Greens OxyPower HTC-process. Dessutom släpper slam ifrån sig stora mängder växthusgaser, metan och lustgas, vid lagring, vilket undviks helt med C-Greens process.

- Det är en smart lösning helt enkelt. Den uppfyller höga krav på kretsloppsanpassning och är också en kolsänka som blir ett bra bidrag till att motverka klimateffekterna, menar Peter Axegård.

Eftersom lösningen är globalt skalbar finns det en stor affärsmässig potential.

- Under ett år ger varje människa upphov till en viss slamvolym, mellan 70-100 kg, bara i Storstockholm handlar det om 200 000 ton slam. Vi kan hantera 30 000 ton i anläggningen så det finns en stor potential, säger Peter Axegård och fortsätter:

- På kontinenten och särskilt i Tyskland och dess grannländer finns ännu större potential och möjlighet att reducera mängden slam som idag går från reningsanläggningar till förbränning. Det skulle också ge stora miljömässiga vinster.

C-Green tittar nu på en mängd möjliga applikationer. Både stallgödsel och fiberbanker är potentiellt mycket intressanta. I USA, Tyskland och Polen är stallgödsel en stor utmaning, inte minst med tanke på att stallgödsel innehåller antibiotikarester, multiresistenta bakterier och stora mängder kväve som kan spridas i miljön och är en stor källa till växthusgaser.

- Det är ett långsiktigt arbete vi driver. Vi vet att tekniken fungerar bra på dessa strömmar. Även det amerikanska jordbruksdepartementet har utvärderat tillämpningen av HTC-tekniken på stallgödsel och fått klart positiva resultat, säger han.

Många små reningsverk tillverkar primärt biogas för att minska slamvolymen, men det är en kostsam investering. C-Greens OxyPower HTC-anläggningen är betydligt billigare. 

- När vår anläggning är på plats behövs inte biogasanläggningen eftersom vi tar hand om allt slam och istället producerar HTC biokol - den här miljötekniken vänder verkligen upp och ner på saker. Matproducenter kan stå inför en investering i en biogasanläggning på en kvarts miljard kronor. Vår anläggning ligger strax under 100 miljoner kronor, och blir en bra totallösning både för miljön och ekonomin, säger Peter Axegård.

Läs mer om C-Green här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.