Ny handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi skapar möjligheter för innovativa företag

Regeringen beslutade sommaren 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi där de slog fast den övergripande visionen för en effektiv resursanvändning i giftfria cirkulära flöden. Åtgärder och insatser är nödvändiga för att genomföra visionen och nå de satta miljö- och klimatmålen. Regeringen presenterade i januari 2021 därför sin handlingsplan för omställningen till cirkulär ekonomi. I den presenteras aktuella styrmedel och åtgärder som regeringen har beslutat eller har för avsikt att besluta.

Syftet med handlingsplanen är att staka ut tydliga och långsiktiga spelregler. Den understryker även att lösningar behöver utvecklas och innovationer behöver främjas längs hela värdekedjan. Vid till exempel offentliga upphandlingar lyfter många små och medelstora företag problematiken kring avsaknaden av krav på hållbarhet. Detta gör det svårt för dem att konkurrera med stora, etablerade företag då fokus oftast ligger på pris och inte hållbarhet. I och med handlingsplanen skapas möjlighet för regionens innovativa små och medelstora företag att vinna offentliga upphandlingar, något som i sin tur kommer att generera nya spännande lösningar på marknaden.

För att kunna göra omställningen till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller krävs att gå från ord till handling. Handlingsplanen ska inte ses som lösningen till omställningen, men ett steg på vägen mot målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och visa att en fossilfri värld är möjlig.

Läs handlingsplanen i sin helhet här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt